Εδάφιο Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου 2018

Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θέλουσιν είσθαι διαπαντός· δεν είναι δυνατόν να προσθέση τις εις αυτά ουδέ να αφαιρέση απ’ αυτών· και ο Θεός έκαμε τούτο διά να φοβώνται ενώπιον αυτού. – Εκκλησιαστής 3:13

Εδάφιο Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2018

Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. – Μάρκος 13:30

Εδάφιο Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2018

Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού – Εφεσίους 1:3

Εδάφιο Τρίτης 20 Φεβρουαρίου 2018

Αληθώς, αληθώς σας λέγω· από του νυν θέλετε ιδεί τον ουρανόν ανεωγμένον και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιόν του ανθρώπου. – Ιωάννης 1:51

Εδάφιο Δευτέρας 19 Φεβρουαρίου 2018

Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν, λέγων· είναι γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού. – Λουκάς 4:4