Εδάφιο Δευτέρας 11 Ιουνίου

Ο Θεός των πατέρων ημών σε διώρισε να γνωρίσης το θέλημα αυτού και να ίδης τον δίκαιον και να ακούσης φωνήν εκ του στόματος αυτού – Πράξεις 22:14

Εδάφιο Κυριακής 10 Ιουνίου

Μη μεριμνάτε διά την ζωήν σας, τι να φάγητε, μηδέ διά το σώμα, τι να ενδυθήτε. Η ζωή είναι τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. – Λουκάς 12:22-23