Εδάφιο Πέμπτης 23 Αυγούστου

Αλλ’ έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς είναι γεγραμμένον· Διά να δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και να νικήσης, όταν κρίνησαι. – Ρωμαίους 3:4

Εδάφιο Τετάρτης 22 Αυγούστου

Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή. – Λουκάς 13:24