Μήνυμα (από τον Γιώργο Κορδορούμπα)

Η απολύτρωση δεν ήταν μια εναλλακτική σκέψη του Θεού.
Πριν φτιάξει τον κόσμο,
πριν δημιουργήσει τα αγγελικά πλάσματα,
πριν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία,
πριν η φωνή του Θεού
διακόψει τη σιωπή της αιωνιότητας
και καλέσει τους κόσμους σε ύπαρξη,
το σχέδιο της αγάπης Του ήταν εκεί.
Α’ Πέτρου 1:17-20 Και εάν επικαλήσθε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγετε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου, όστις ήτο μεν προωρισμένος προ καταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας.