Εδάφιο Παρασκευής 22 Ιουνίου

Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. – Ματθαίος 7:15-16

Εδάφιο Πέμπτης 21 Ιουνίου

Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ, εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθή αυτά. – Ιεζεκιήλ 34:11

Εδάφιο Τετάρτης 20 Ιουνίου

Επιστρέψατε, υιοί αποστάται, και θέλω ιατρεύσει τας αποστασίας σας. Ιδού, ημείς ερχόμεθα προς σέ· διότι συ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. – Ιερεμίας 3:22

Εδάφιο Τρίτης 19 Ιουνίου

Η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυμόν· αλλ’ ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. – Παροιμίες 15:1

Εδάφιο Δευτέρας 11 Ιουνίου

Ο Θεός των πατέρων ημών σε διώρισε να γνωρίσης το θέλημα αυτού και να ίδης τον δίκαιον και να ακούσης φωνήν εκ του στόματος αυτού – Πράξεις 22:14

Εδάφιο Κυριακής 10 Ιουνίου

Μη μεριμνάτε διά την ζωήν σας, τι να φάγητε, μηδέ διά το σώμα, τι να ενδυθήτε. Η ζωή είναι τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. – Λουκάς 12:22-23

Εδάφιο Παρασκευής 8 Ιουνίου

Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. – Ιωάννης 15:10

Εδάφιο Πέμπτης 7 Ιουνίου

και παρεκάλουν αυτόν να εγγίσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού· και όσοι ήγγισαν ιατρεύθησαν. – Ματθαίος 14:36

Εδάφιο Τετάρτης 6 Ιουνίου

Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν – Ησαΐας 1:16