Εδάφιο Κυριακής 15 Απριλίου 2018

Να ήναι τις προσωπολήπτης, δεν είναι καλόν· διότι ο τοιούτος άνθρωπος δι’ εν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. – Παροιμίες 28:21

Εδάφιο Σαββάτου 14 Απριλίου 2018

Μη σπεύδε διά του στόματός σου, και η καρδία σου ας μη επιταχύνη να προφέρη λόγον ενώπιον του Θεού· διότι ο Θεός είναι εν τω ουρανώ, συ δε επί της γής· όθεν οι λόγοι σου ας ήναι ολίγοι. – Εκκλησιαστής 5:2

Εδάφιο Παρασκευής 13 Απριλίου 2018

Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί. – Ματθαίος 10:16

Εδάφιο Πέμπτης 12 Απριλίου 2018

Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης διά της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και ημείς πάσχομεν· είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας· και η ελπίς, την οποίαν έχομεν, είναι βεβαία υπέρ υμών· – Β’ Κορινθίους 1:6

Εδάφιο Τετάρτης 4 Απριλίου 2018

Εις μεν τους καθαρούς πάντα είναι καθαρά· εις δε τους μεμιασμένους και απίστους ουδέν καθαρόν, αλλά και ο νούς αυτών και η συνείδησις είναι μεμιασμένα. – Τίτο 1:15

Εδάφιο Τετάρτης 28 Μαρτίου 2018

Δεν θέλεις πλέον ονομασθή, Εγκαταλελειμμένη· ουδέ η γη σου θέλει πλέον ονομασθή, Ηρημωμένη· αλλά θέλεις ονομασθή, Η ευδοκία μου εν αυτή· και η γη σου, Η νενυμφευμένη· διότι ο Κύριος ηυδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είσθαι νενυμφευμένη. – Ησαΐας 62:4

Εδάφιο Τρίτης 27 Μαρτίου 2018

Όστις σκάπτει λάκκον, θέλει πέσει εις αυτόν· και όστις χαλά φραγμόν, όφις θέλει δαγκάσει αυτόν. – Εκκλησιαστής 10:8

Εδάφιο Δευτέρας 26 Μαρτίου 2018

Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. – Παροιμίες 28:14

Εδάφιο Κυριακής 25 Μαρτίου 2018

φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον. – Ιούδα 1:21