Εδάφιο Πέμπτης 7 Ιανουαρίου 2016

Και σεις, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, σεις είσθε άνθρωποι, και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:31

Εδάφιο Τετάρτης 6 Ιανουαρίου 2016

Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου; – Μιχαίας 6:8

Εδάφιο Τρίτης 5 Ιανουαρίου 2016

Τα όρη σείονται απ’ αυτού και οι λόφοι διαλύονται, η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, η οικουμένη, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. – Ναούμ 1:5

Εδάφιο Κυριακής 3 Ιανουαρίου 2016

Δεν εγνώρισας; δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει; δεν εξιχνιάζεται η φρόνησις αυτού. Δίδει ισχύν εις τους ητονημένους και αυξάνει την δύναμιν εις τους αδυνάτους. Ησαΐας 40:28-29