Εδάφιο Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016

Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ’ εμού, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν. – Β’ Τιμόθεο 1:13

Εδάφιο Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου 2016

Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη· δοξολογείτε αυτόν, πάντες οι λαοί· Διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ’ ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Αλληλούϊα. – Ψαλμοί 117:1-2

Εδάφιο Δευτέρας 1 Φεβρουαρίου 2016

Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο αγαπών τον άλλον εκπληροί τον νόμον. Επειδή το, Μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, μη επιθυμήσης, και πάσα άλλη εντολή, εν τούτω τω λόγω συμπεριλαμβάνεται, εν τώ· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. – Ρωμαίους 13:8-9