Εδάφιο Τρίτης 5 Απριλίου 2016

Όστις φυλάττει το στόμα αυτού και την γλώσσαν αυτού, φυλάττει την ψυχήν αυτού από στενοχωριών. – Παροιμίες 21:23

Εδάφιο Δευτέρας 4 Απριλίου 2016

Και θέλω σπείρει αυτήν δι’ εμαυτόν επί της γής· και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεημένην· και θέλω ειπεί προς τον ου λαόν μου, Λαός μου είσαι· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Θεός μου είσαι. – Ωσηέ 2:23

Εδάφιο Σαββάτου 2 Απριλίου 2016

Παραιτήθητε από ανθρώπου, του οποίου η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού διότι εις τι είναι άξιος λόγου; – Ησαΐας 2:22

Εδάφιο Παρασκευής 1 Απριλίου 2016

Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. – Ιωάννης 8:12