Εδάφιο Σαββάτου 30 Απριλίου 2016

Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν – Φιλιππησίους 3:20

Εδάφιο Παρασκευής 29 Απριλίου 2016

Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολλυμένους είναι μωρία, εις ημάς δε τους σωζομένους είναι δύναμις Θεού. – Α’ Κορινθίους 1:18

Εδάφιο Πέμπτης 28 Απριλίου 2016

Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. – Ρωμαίους 8:18

Εδάφιο Τετάρτης 27 Απριλίου 2016

είη μεθ’ υμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. – Β’ Ιωάννου 1:3

Εδάφιο Τρίτης 26 Απριλίου 2016

Διά πίστεως και αυτή η Σάρρα έλαβε δύναμιν εις το να συλλάβη σπέρμα και παρά καιρόν ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάσθη πιστόν τον υποσχεθέντα. – Εβραίους 11:11

Εδάφιο Δευτέρας 25 Απριλίου 2016

Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν· Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας; – Ματθαίος 14:31