Εδάφιο Τετάρτης 13 Ιουλίου 2016

Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. – Ματθαίος 6:33

Εδάφιο Τρίτης 12 Ιουλίου 2016

Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν αυτού· – Μαλαχίας 4:2

Εδάφιο Κυριακής 3 Ιουλίου 2016

Λύχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίον διερευνά πάντα τα ενδόμυχα της καρδίας. – Παροιμίες 20:17