Εδάφιο Παρασκευής 29 Ιουλίου 2016

εάν εκζητής αυτόν, θέλει ευρίσκεσθαι υπό σού· εάν όμως εγκαταλίπης αυτόν, θέλει σε απορρίψει διά παντός. – Α’ Χρονικών 28:9

Εδάφιο Τρίτης 26 Ιουλίου 2016

Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,μη σκληρύνητε τας καρδίας σας – Εβραίους 3:7-8