Εδάφιο Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017

Δεν είσαι συ απ’ αιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου; δεν θέλομεν αποθάνει. Συ, Κύριε, διέταξας αυτούς διά κρίσιν· και συ, Ισχυρέ, κατέστησας αυτούς εις παιδείαν ημών. – Αββακούμ 1:12

Εδάφιο Τετάρτης 29 Μαρτίου 2017

Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ’ αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων. – Ιωάννης 4:10

Εδάφιο Τρίτης 28 Μαρτίου 2017

και η χειρ του Θεού ημών ήτο εφ’ ημάς, και ηλευθέρωσεν ημάς εκ χειρός εχθρού και ενεδρεύοντος εν τη οδώ. – Έσδρας 8:31