Εδάφιο Τετάρτης 5 Απριλίου 2017

Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. – Εφεσίους 4:30

Εδάφιο Δευτέρας 3 Απριλίου 2017

Και εάν υπακούης επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να κάμνης πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γής· – Δευτερονόμιο 28:1

Εδάφιο Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Ημάρτησα σφόδρα, πράξας το πράγμα τούτο· αλλά τώρα, δέομαι, αφαίρεσον την ανομίαν του δούλου σου· διότι εμωράνθην σφόδρα. – Α’ Χρονικών 21:8