Εδάφιο Δευτέρας 16 Οκτωβρίου 2017

τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. – Φιλιππησίους 3:13-14

Εδάφιο Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2017

Φυλάττετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην· διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθη και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθή. – Ησαΐας 56:1

Εδάφιο Παρασκευής 13 Οκτωβρίου 2017

Ο δε βεβαιών ημάς μεθ’ υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών. – Β’ Κορινθίους 1:21-22

Εδάφιο Τετάρτης 11 Οκτωβρίου 2017

Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ Κύριος ο Θεός αυτών είμαι μετ’ αυτών και αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:30