Εδάφιο Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2015

Καθώς εμέ ηγάπησεν ο Πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς· μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς διά να μείνη εν υμίν η χαρά μου και η χαρά υμών να ήναι πλήρης. – Ιωάννης 15:9-11

Μήνυμα (από τον Γιώργο Κορδορούμπα)

Το έλεος του Θεού φανερώθηκε σ’ εμάς όχι απλά μ’ ένα λόγο Του ή με κάποια διαβεβαίωσή Του ή με κάποιο έργο που έκανε μέσα στην ιστορία, αλλά φανερώθηκε και υλοποιήθηκε μ’ ένα κόστος πάρα πολύ ακριβό, που πλήρωσε ο Θεός για μας. Είναι ο σταυρός του Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο πέθανε για τις αμαρτίες μας κι αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ο Κύριος της δόξας κένωσε τον εαυτό Του από την ουράνια δόξα Του κι έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος της δόξας περπάτησε στα βρόμικα πεζοδρόμιά μας και μπήκε μέσα στα άθλια σπίτια μας. Ο Κύριος της δόξας έγινε ο αντικαταστάτης μας στο σταυρό. Για μένα και για σένα. Να το περιεχόμενο της αγάπης και του ελέους του Θεού για τον άνθρωπο.
Ρωμαίους 8:31-32 Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πως και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;

Εδάφιο Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2015

Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. – Α’ Ιωάννου 2:15-17

Εδάφιο Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2015

Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής. Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού. Ιακώβου 1:17-18

Εδάφιο Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2015

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών· διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν. – Ματθαίος 11:28-30

Η νέα μας ανανεωμένη Ιστοσελίδα είναι online

Ο Χριστιανισμός κοντά σας με νέα ανανεωμένη Ιστοσελίδα σε δοκιμαστική έκδοση. Η νέα ιστοσελίδα είναι ακόμα υπό κατασκευή και καθημερινά θα ανανεώνεται. Η γνώμη σας, οι παρατηρήσεις και προτάσεις σας είναι πολύτιμες.

Εδάφιο Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2015

Διά τούτο και ημείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτως, ότι παραλαβόντες τον λόγον του Θεού, τον οποίον ηκούσατε παρ’ ημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγον Θεού, όστις και ενεργείται μεταξύ υμών των πιστευόντων. Διότι σεις εγείνετε, αδελφοί, μιμηταί των εκκλησιών του Θεού, αίτινες είναι εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και σεις επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων υμών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων – Α’ Θεσσαλονικείς 2:13