Εδάφιο Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2016

Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. – Α’ Τιμόθεο 6:11

Εδάφιο Δευτέρας 24 Οκτωβρίου 2016

Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών· τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών. – Ρωμαίους 8:33-34

Εδάφιο Κυριακής 23 Οκτωβρίου 2016

Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. – Α’ Ιωάννου 1:9

Εδάφιο Παρασκευής 21 Οκτωβρίου 2016

Αληθώς, αληθώς σας λέγω· από του νυν θέλετε ιδεί τον ουρανόν ανεωγμένον και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιόν του ανθρώπου. – Ιωάννης 1:51