Εδάφιο Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2016

Ας ήναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. – Ψαλμοί 19:14

Εδάφιο Κυριακής 16 Οκτωβρίου 2016

Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσι με την δόξαν την μέλλουσαν να αποκαλυφθή εις ημάς. – Ρωμαίους 8:18

Εδάφιο Σαββάτου 15 Οκτωβρίου 2016

Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολλυμένους είναι μωρία, εις ημάς δε τους σωζομένους είναι δύναμις Θεού. – Α’ Κορινθίους 1:18

Εδάφιο Πέμπτης 13 Οκτωβρίου 2016

Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν ταις πτέρυξιν αυτού· – Μαλαχίας 4:2