Εδάφιο Κυριακής 19 Ιουνίου 2016

Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες· και θέλει εκδιώξει τον εχθρόν απ’ έμπροσθέν σου, και θέλει ειπεί, Εξολόθρευσον. – Δευτερονόμιο 33:27

Εδάφιο Πέμπτης 16 Ιουνίου 2016

Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης. – Ιησούς του Ναυή 1:9