Εδάφιο Τετάρτης 8 Ιουνίου 2016

Διά τούτο συ επίστρεψον προς τον Θεόν σου· φύλαττε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διά παντός. – Ωσηέ 12:6

Εδάφιο Τρίτης 7 Ιουνίου 2016

αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν· το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. – Μάρκος 14:38

Εδάφιο Δευτέρας 6 Ιουνίου 2016

Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει διά την επουράνιον βασιλείαν αυτού· εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. – Β’ Τιμόθεο 4:18

Εδάφιο Κυριακής 5 Ιουνίου 2016

ώστε ημείς θαρρούντες να λέγωμεν· Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος; – Εβραίους 13:6