Εδάφιο Τετάρτης 15 Ιουνίου 2016

Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς. – Ματθαίος 18:19

Εδάφιο Τρίτης 14 Ιουνίου 2016

ύπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είσθαι μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέλλεις να λαλήσης. – Έξοδος 4:12

Εδάφιο Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016

διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθή, ουδέ το ρωγίον του ελαίου θέλει ελαττωθή, έως της ημέρας καθ’ ην ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. – Α’ Βασιλέων 17:14

Εδάφιο Κυριακής 12 Ιουνίου 2016

να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας, και να περιπατήτε εις πάσας τας οδούς αυτού, και να φυλάττητε τας εντολάς αυτού, και να ήσθε προσηλωμένοι εις αυτόν, και να λατρεύητε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. – Ιησούς του Ναυή 22:5

Εδάφιο Σαββάτου 11 Ιουνίου 2016

Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών εν Ιερουσαλήμ· δεν θέλεις κλαύσει πλέον· θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου· όταν ακούση αυτήν, θέλει σοι αποκριθή. – Ησαΐας 30:19

Εδάφιο Πέμπτης 9 Ιουνίου 2016

να αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας, και να περιπατήτε εις πάσας τας οδούς αυτού, και να φυλάττητε τας εντολάς αυτού, και να ήσθε προσηλωμένοι εις αυτόν, και να λατρεύητε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. – Ιησούς του Ναυή 22:5